"Alesso e dintorni", dal puint di Braulins al puint di Avons

"Alesso e dintorni", dal puint di Braulins al puint di Avons

lunedì 27 gennaio 2014

Giornata della memoria. Valentino Orlando, da Auschwitz allo Spielberg

Nella ricorrenza della "Giornata della memoria", proponiamo la testimonianza di Valentino Orlando (nato ad Avasinis, residente ad Alesso) che, nel 1990, raccontò a prè Gjulio la sua dolorosa esperienza di prigionia seguita all'8 settembre 1943, con la deportazione in diversi lager, dalla Pomerania ad Auschwitz, da Katovice allo Spielberg. La testimonianza venne pubblicata su "Dalès un timp par vivi" dell'aprile 1990 ma merita di essere riproposta  per la lucida ricostruzione di vicende assai dolorose.

A' MI AN RUVINÂT I PUI BIEI AGNS DA MÊ ZOVENTÛT

J ài intenzion di scrivi ju culì un sunto da me esperienza di soldât e di presonîr, scomenzant di cuant ch'a mi àn clamât sot das armas dal 1938 fintinemai al 1945.
Di permanent j ài fata la naja in provincia di Guriza, vuardia frontiera a Piedicolle. Dopo a è sclopada la vuera cu la Jugoslavia. J ài fat il soldât lavìa como trupa di ocupazion a Kocevie, ch'a j disevin la pizula Siberia.
Par un biel toc di timp, i partigjans di Tito a nus tacavin ogni dì: la nesta compagnia a a vût muarz e ferîz. Par scuasi trei agns j sin stàz tormentâz di chei partigjans, ch'a no nus lassavin cujez. Una dì il comandant da compagnia a nus a mandâts in 22 di nò, a puartâ vivars a la trupa di una posizion in mont. J vevin i mui cjariâz di roba e j lavin su par una mulatiera in ria par un.
Al era bosc di ca e di là; dal det al fat i partigjans platâz tal bosc a àn tacat a sbarâ. Jo j eri l'ultin da ria cui gno mul pa cjaveza. Cuant ch' j ài sintût a sbarâ j ai rivât a platâmi sot un tombin da strada. Di 22 j sin restâz vîfs in 2, duc' che' aitis copâz.
Rivât il 8 di setembre dal 43, l'Italia, sot il governo Badoglio a a domandat l'armistizi. I nestris uficiai a' nus àn det di bandonâ las postazions e di ritirâsi duc' insiema da banda dal cunfin par tornâ in Italia, ma j no vin rivât. Di fat, tal caos j sin restâz nomo in trei: jo, Copet e Cantarut. J vin cjaminât duta la not e j sin rivâz dongja il cunfin di Postumia, a Rachec. A buinora j sin sin indurmidîz in tun bosc, ma i todescs a' nus àn cjapât intant ch'j durmivin. A nus àn puartât via dut, ancja las scarpas e a' nus àn fat segno di lâ cun lôr. J erin stracs muarz, ma j vin cognût tornâ indeûr cun lòr fint das bandas di Lubiana. Plens di fan j vin cjaminât duta la zornada dal 9 di setembre, fint a un paîs ch'a si clamava S. Vìt. Lì a' nus àn sierât in tun grant sierai insiema cun miars di aitis soldâz talians presonîrs. A' nus àn lassat 3 dîs plens di fan e plens di freit. La int di lì atòr, cun dut ch'a erin sclàs, a' riscjavin la vita par puartanus un toc di pan. Dopo chei tre dîs a' nus fasin partî pa Gjarmania: in Pomerania sui cunfins da Polonia. La int ch'a nus jodeva a nus spudava intòr e a nus diseva: "Badoglio, Badoglio!".
A' nus àn puartât in tal lagher IID Slargar. Ogni dì a' vegnivin a fanus propaganda par ch'j jentrassin in ta SS par mandânus a combati in Italia, par difindi, a' nus disevin, las nestas fameas. Niun di nô al a acetât la propuesta. Stufâz ch'j ur disevin simpri di no, a' nus àn det che j no erin pui militârs internàz, ma presonîrs di vuera e a' nus àn sierât cun tant reticolât a tòr a tòr.
Dopo un mès, par tanta fan ch'j vevin, duta l'erba dai curtîfs dal lagher j la vevin mangjada como nemai a passon. Ma nancja erba a n'and'era avonda par jemplâ la panza a miârs di presonîrs.
Una dì a' nus àn fata a duc' una visita e, in 200 di nô, a' nus àn puartât in tun lavòr. A era una fabrica di zucar; a no si stava mâl, j mangjavin amancul zucar. Finìt il lavôr dal zucar in doi mês, a' nus àn puartât a lavorâ in tun cjamp di aviazion. A' nus fasevin strissinâ atòr granc' machinaris ch'a vevin robât in Italia in tal silurificio di Livorno. J vin passât dut l'inviér in chest lavôr.
Dopo a' nus àn tornât a menâ in tal cjamp di concentrament. Lì j ài cjatât un gno cusìn: Aldo Di Doi, ch'ai faseva l'interprete. Lui a mi a del s'j volevi stâ lì cun lui, ma jo j ài vût miôr di sta cui miei compagns e di lâ pal gno distìn. A' mi àn puartât in tal cjamp di sterminio di Auschwiz. Ali, par oras a' nus fasevin sta biel nùz a fâ bagnos. A' nus àn tosàz a raso di cjâf a pîs.
Par furtuna, in 2 més j mi sei fai un grant amî. Insie-ma cun lui una dì sul sorasera j vin rivât a scjampâ. J sin saltâz fùr cun tun zei in man, como par lâ a toli cjarvon, ch'al era in grum subit fûr dal puarton. La sentinela a era ch'a mangjava la gavela e a no nus a jodûz e cussi j vin rivât a scjampâ fûr di chel puest maledet.
Dopo zornadas di cjaminâ pas campagnas, plens di fan, j no podevin pui là indevant; j vin riscjât di lâ a parasi in tuna contadinanza par domandâ di mangjâ. A' nus àn fat un bon acet. Tal indoman, par âti, una patuglia di todescs a nus a cjapâz, puartâz via e cjamâz sun tun treno. Dopo doi dîs di viaz, j sin rivâz dongja Katovice in Polonia. Il paîs a si clamava Nicolai. Lì a' erin minas di cjarvon e a' nus àn fat lavorâ denta.
Dongja il nesti, al era un cjamp di concentrament di ebreos e a si lavorava insiema. Una dì, a si era sul finî dal mês di zenâr dal 45, j stavin cjapant su cjarvon su la strada; j vin cjatât doi fantaz ebreos talians. Lòr, profitant che las vuardias a' no erin aventi, a' nus àn del che in curt a' nus varessin liberâz, parceche i Rus a' erin una vora dongja.
A' nus àn det ancja che i lors gjenitôrs a' ju vevin metùz tal fòr crematori.
Dopo cualchi dì, il 25 di zenàr j no vin pui jodudas la vuardias todescjas, ma j no vin dada massa impuartanza a la roba. A buinora dal 26 di zenâr, 20 gràz sot zero e tormenta di neif. As 4 di buinora i Rus a' àn fat un atac a tradiment e, jentràz framiez las baracas, a' sbaravin cu la metraja di ogni banda. Chei doi ch'a durmivin in tal jet a cjiscjiel un sot e un sora di me, a' son restàz copâz. Jo j sei stât ferît di una palotula di 20 mm. ch'a mi a travanâl un pît fûr par fûr.
A' mi àn puartât in ta infermeria dai ebreos, ma a no àn rivàt a curami, parceche a' son tornàz subìt i todescs e a àn scomenzât a copâ un a la volta duc' i ebreos cu la rivoltela. Chei ebreos a' erin in tal liet e a' son stàz duc' copâz. In chê infermeria a' erin miedis e infermieras ebreos; ancja chei duc' a'ju àn copâz un a la volta, e intant ch'a ju copavin a disevin: «Juden, Judenl». Rivâz a ret dal gno liet, a' mi àn cjalât e, inacuarz ch'j no eri ebreo parceche j vevi un pôc luncs i cjavei, a' àn alzàt il rivolvar e a' mi àn saltàt, lant indevant a copâ cenza ocupâsi di me.
Subit saltâz fûr, a' àn dal fûc a la me baraca. J ài jodût ch'j vevi il fûc atòr atòr; j ài capît che par me a era finida. J mi siei fat coragjo e, pal fat che la puarta a era duta una flama, j ài viert un balcon e j mi sei butât fûr cenza penzâ ai mitras todescs. Al era par dut fùc e flamas e cadavars ch'a ardevin. I todescs a' cjapavin la int ch'a ceriva di scjampà e a'ju butavin vîfs tal fûc. Viodint chesta robas, j ài propi penzât che par me a era rivada l'ultima ora, ma, cul coragjo ch'a mi restava di volê vivi, zuetant sun tun pît sôl, j ài cerût di scjampâ di chel montafin.
J sintivi a begherâ chei disgraziâs ch'a ardevin vîfs como cjandelas, ma nol era timp, bisugnava nomo scjampâ. Par me nol era ancjamò distinât di murî. J no sai nancja jo cemût ch'j sei saltât fûr di chei infièr. J ài passada la strada e j sei jentrât in tal nesti campo là ch'a mi vevin ferît. Tal imprin j sintivi dut un cidìn, dopo j ài scomenzât a sintì a cisicâ in tuna baraca.
J sei ientrât e j ài cjatât chei ch'a erin restâz vîfs ch'a vaivin e a' clamavin las lôrs feminas e las lôrs maris e a' preavin il Signôr che i todescs a no ju copassin. Subìt ch'a mi àn jodût, a' mi àn domandât cemùt ch'j eri ancjamò in vita e a' mi àn det che i todescs a' volevin copaju duc'. Dopo, midiant di un interprete i todescs a' nus an det ch'a nus varessin puartàz via duc' furche chei ch'a no podevin cjaminâ; chei a' intindevin di copâju. J ài penzât un'âta volta che, dato ch'j vevi un pît sbusât e j no podevi cjaminâ, a no era pui speranza par me.
A' erin in ta baraca dós feminas ch'a mi àn fat su in tuna cuzina e a' mi àn cjamât sun tuna slita e cussi ancja par in che volta j l'ai puartada fûr.
A' nus àn metût in ria; la neif a ere alta e tant frêt. I todescs a' viodevin la fatura ch'a fasevin las feminas a tirami indenant e a' volevin copâmi cu la pistola, ma una das feminas ch'a cjacarava todesc, a a tant batût e resonât cu las vuardias, ch'a mi àn lassât vîf. Dopo, cjapant l'ocasion ch'j erin in coda da colona, j vin rivât a slontanâsi e a gambiâ strada e cussi si vin diliberâz di chê compagnia.
Las dòs feminas, una a si clamava Valda, a' mi àn tirât par 22 zornadas cul freit e cu la fan, fintinemai ch'j sin rivâz a Viena e taì a' mi àn ricoverât in tun ospedàl. Ancja las feminas a' son restadas in tal ospedàl a lavorâ in cusina. A Viena a' mi àn curât il pît e metùt il ges.
Dopo un més al è rivât un'ata volta il front. I Rus a' vegnivin indevant a duta viamenza. Ordin di scjam-pâ. Nò j vin cerût di stâ fint a la fin par che i Rus a' nus liberassin, ma j no vin rivât, parceche l'ultima patuglia di SS a nus a scujert in tal rifugjo e a nus a puartât in stazion. A' nus àn cjariâz sui vagons como bestias e a' nus àn discjamâz dongja Praga.
I Partigjans Boems a' nus àn cjapàt di not e a' nus àn puartât in tal cjiscjiel dal Spielberg, là ch'al era stât in preson Silvio Pellico. Par un més j ài stât propi in ta stanza di Pellico.
Il prin di Maj a' son rivâz i Rus a liberânus. A' nus àn metût in tun ospedâl, in 5 mìl presonîrs talians, intant ch'j spetavin di tornâ in Italia. J sei rivai a cjasa il més di otobre dal 45.
Tornât vi cjasa, j mi sei maridât un an dopo e, par ricuardâ la infermiera ch'a mi veva salvât, j ài metût non Valda a me fia.
J finis chesta me storia ch'j ài scurtada, parceche a vegnares massa lungja a contâ pont par pont dut ce ch'j ài passât in chei 7 agns.
La vuera a mi a ruvinât i pui biei agns da me zoventût.
E di bon che, graziant Idiu, j sei ancjamò culi a contâla. 
Tin Orlando (l'om da Ninuta), 1990
--------------------

1 commento:

  1. Chiedo scusa se mi permetto di dire "Quando la realtà supera la fantasia", io credo che nessun sceneggiatore "americano "sia in grado di scrivere una trama per un film più ricca di colpi di scena.. Solo "parafrasando" il titolo del celebre romanzo di Hemingway "Per chi suona la campana " si riesce a capire che "Fino a quando non suona la tua campana ... la vita continua", però prima di quel dan cosa ci riserva la vita?... Una piccola riflessione dopo aver letto questa testimonianza ..Mandi

    RispondiElimina

Ogni opinione espressa attraverso il commento agli articoli è unicamente quella del suo autore, che conseguentemente si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla pubblicazione sul Blog "Alesso e Dintorni" del testo inviato.
OGNI COMMENTO, ANCHE NELLA CATEGORIA ANONIMO;, DEVE ESSERE FIRMATO IN CALCE, ALTRIMENTI NON SARà PUBBLICATO.
Grazie.